Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
3.4.2014.
ОБЈАШЊЕЊЕ РАЧУНА

​​​Рачун је израђен у складу са прописима Републике Србије – са Законом о енергетици, Законом о ефикасном коришћењу енергије, Законом о порезу на додату вредност, Законом о затезној камати, Законом о заштити потрошача, Законом о радиодифузији, Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, Уредбом о начину обрачуна и расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије за јавно снабдевање, Уредбом о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије, Методологијом за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање, Методологијом за одређивање цене ​приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и у складу са Одлуком о утврђивању цене електричне енергије за јавно снабдевање.​

​​​​​​

Racun 01.jpg 


1.       Потрошња у обрачунском периоду
Кoличина утрошене електричне енергије (kWh) у току обрачунског периода.

2.       Задужење за обрачунски период

Укупан новчани износ задужења за утрошену електричну енергију у обрачунском периоду на који се односи рачун и то је збир износа за обрачунску снагу, трошак јавног снабдевача,  електричну енергију, накнаду за повлашћене произвођаче из ОИЕ, умањен за одобрен попуст од 5% и попуст за енергетски заштићене купце, на који се додаје износ обрачунатог пореза (ПДВ).

3.       Дуг/преплата из претходног обрачунског периода

 

Стање обавеза из претходног обрачунског периода и представља задужење за претходни обрачунски период увећан за камату и коригован за уплате и финансијске промене (задужења/одобрења) у току обрачунског периода.

4.       За уплату/преплата за електричну енергију 

Укупно стање обавеза тј. збир задужења за обрачунски период и дуга/преплате из претходног обрачунског периода.

5.       За уплату за РТВ претплату
 
 

Укупно задужење за РТВ претплату обрачунато у складу са Законом о радиодифузији.
 
​​

6.       Укупно за уплату/пре​плату​

Укупно стање обавеза тј. збир износа за уплату/преплата за електричну енергију и за уплату за РТВ претплату, за обрачунски период.

7.       Рок за плаћање

Крајњи датум до када купац треба да измири дуг. Након овог рока врши се обрачун камате на неизмирени део обавезе, а у складу са Законом  о затезној камати.

8.       Потрошња  у протеклих годину дана ​

 

Укупно утрошена електрична енергија у претходних 12 месеци.

9.       Графикон потрошње​

 

Приказ утрошка електричне енергије по месецима у току претходне године.

10.   Потрошња у односу на исти месец претходне године

Одступање остварене потрошње купца у месецу за који се издаје рачун у односу на потрошњу у истом месецу претходне године, исказано у процентима, где се знаком (+) приказује већа потрошња, а  знаком (-) мања.

11.   Потрошња у односу на просечну потрошњу у Републици Србији у истом месецу претходне године

Одступање остварене потрошње купца у месецу за који се издаје рачун у односу на просечну потрошњу у Републици Србији за исти месец претходне године, исказано у процентима где се знаком (+) приказује већа потрошња, а  знаком (-) мања.​


Racun 02.jpg 

12.       Учешће више и ниже тарифе, односно једнотарифног мерења у укупној потрошњи исказано у процентима.

13.       Обрачунска снага (kW)

Месечна максимална активна снага која се обрачунава за сваки месец, по правилу према одобреној снази. До 31. децембра 2014. године, купцима из категорије  Домаћинство, за објекте са трофазним прикључком за које је одобрена снага  већа од 11,04 kW, али највише 17,25 kW,  снага се обрачунава за 11,04 kW, а ако је месечна потрошња активне енергије у објекту до 350 kWh, одобрена активна снага за тај календарски месец обрачунава се за 6,90 kW.

14.       Трошак јавног снабдевача

 

Плаћа се за свако мерно место у једнаким износима сваког месеца и у месецима када нема потрошње, а служи за покриће трошкова обрачуна, израде рачуна, поштанских трошкова и сл. 

15.       Обрачун утрошене електричне енергије​ 

Врши се по зонама потрошње на месечном нивоу. За обрачунске периоде који се разликују од 30 дана, границе зона се сразмерно померају. Уколико је мерење двотарифно, учешће појединих тарифа у свакој од зона се одређује на основу учешћа сваке од тарифа у укупној потрошњи.

16.       Цена
 
 
Јединична цена за сваки обрачунски елемент у складу са Одлуком о утврђивању цене електричне енергије за јавно снабдевање.

17.       Остварена просечна цена електричне енергије (дин/kWh)

Количник задужења за електричну енергију у обрачунском периоду и утрошене електричне енергије (kWh).

18.       Попуст 5%

Умањење рачуна за купце који су своје обавезе за утрошену електричну енергију измирили у року за плаћање рачуна. Попуст се одобрава у наредном месецу и не обрачунава се на износ накнаде за повлашћене произвођаче из ОИЕ.

19.       Накнада за повлашћене произвођаче из ОИЕ

 

Обрачунава се и наплаћује на основу Уредбе о начину обрачуна и расподеле накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

20.       Умањење за енергетски заштићене купце

 

Одобрава се за купце који су тај статус стекли у складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије.

21.       Камата

 
Обрачунава се у складу са Законом о затезној камати применом простог процентног рачуна и обрачунава се на неизмирени део рачуна почев од првог дана након рока за плаћање. 

22.         Уплате и финансијске промене по обрачуну за електричну енергију 

 
Евидентиране све уплате, финансијска задужења и одобрења по обрачуну за електричну енергију у обрачунском периоду.

23.         Уплате и финансијске промене по обрачуну за РТВ претплату 

Евидентиране све уплате, финансијска задужења и одобрења по обрачуну за РТВ претплату у ​обрачунском периоду. ​

 

Објашњење рачуна можете погледати овде