Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
14.1.2014.
Што пре до новог снабдевача
„EПС Снабдевање" од 1. јануара резервни снабдевач електричном енергијом

(Београд, 14. јануар 2014. године) Решењем Владе Републике Србије од 25. децембра 2013. године за резервног снабдевача електричном енергијом на отвореном тржишту од 1. јануара 2014. године изабрано је Привредно друштво „ЕПС Снабдевање", део система „Електропривреде Србије". Влада Србије је донела ово решење на основу резултата јавног тендера за резервног снабдевача електричном енергијом, а тендер је спровело Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.

У складу са Законом о енергетици, прaвo нa рeзeрвнo снaбдeвaњe на oтвореном тржишту има купац електричне енергије који до 31. децембра 2013. године није изабрао снабдевача од кога ће наставити куповину електричне енергије по тржишним условима. Сви они дужни су да „ЕПС Снабдевању" поднесу захтев за склапање уговора о резервном снабдевању, како им не би била обустављена испорука електричне енергије. Захтев, упутства и модел уговора о резервном снабдевању могу се преузети са сајта www.eps-snabdevanje.rs.

Од 1. јануара 2014. године обавезу изласка на отворено тржиште имали су сви купци на средњем напону, као и купци на напону већем од 1 kV, купци који имају више од 50 запослених, као и они који имају годишњи приход већи од 10 милиона евра у динарској противвредности.

По Закону о енергетици, рeзeрвнo снaбдeвaњe мoжe трajaти нajдужe 60 дaнa. Ако у року од 60 дана купaц нe зaкључи угoвoр o прoдajи сa снaбдeвaчeм, oпeрaтoр систeмa je дужaн дa му oбустaви испoруку eлeктричнe eнeргиje.

Цена резервног снабдевања је 59,90 евра у динарској противвредности по мегават-сату и већа је у односу на цену комерцијалног снабдевања по којој купцима електричну енергију нуди „ЕПС Снабдевање". Из ЕПС „Снабдевања" поручују да је у интересу купаца да, с обзиром на цену и услове резервног снабдевања, што пре изаберу свог снабдевача електричном енергијом.

Цена резервног снабдевања је јединствени износ који обухвата цену електричне енергије и трошкове балансирања система. Поред цене резервног снабдевања, по уговору о резервном снабдевању, крајњи купац је обавезан да плати и трошкове приступа систему, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и порез на додату вредност (ПДВ).

 

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС