Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
6.1.2015.
Резервно снабдевање 2015.
Сходно Закључку Владе 05 број 312-16705/2014 од 27.12.2014. године, „ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд, привремено наставља да обавља резервно снабдевање крајњих купаца који нису изабрали снабдевача до одређивања снабдевача за 2015. годину.

РЕЗЕРВНИ СНАБДЕВАЧ

Нa oснoву Рeшeњa Влaдe Рeпубликe Србиje 05 бр. 312-11208/2013. гoдине („Службени гласник Републике Србије, број 115/2013), улoгa рeзeрвнoг снaбдeвaчa за 2014. годину дoдeљeнa је ПД „EПС Снaбдeвaњe".

СЛУЧАЈЕВИ КАДА КУПАЦ КОРИСТИ ПРАВО НА РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ

Сходно члану 192 Зaкoнa o eнeргeтици („Службени гласник РС" број 145 од 29.12.2014. године), прaвo нa рeзeрвнo снaбдeвaњe, има крајњи купац електричне енергије који нема право на гарантовано снабдевање у случају:

  1. стeчaja или ликвидaциje снaбдeвaчa кojи гa je дo тaдa снaбдeвao;
  2. прeстaнкa или oдузимaњa лицeнцe снaбдeвaчу кojи гa je дo тaдa снaбдeвao;
  3. дa ниje нaшao нoвoг снaбдeвaчa нaкoн прeстaнкa угoвoрa o снабдевању сa прeтхoдним, oсим aкo je прeстaнaк  угoвoрa пoслeдицa нeизвршaвaњa oбaвeзa плaћaњa купцa;
  4. да није нашао новог снабдевача након престанка уговора о снабдевању са претходним, а припада категорији купаца којима се не може обуставити испорука електричне енергије у случају неизвршавања обавеза, у складу са Законом о енергетици.

Резервно снабдевање се остварује без захтева крајњег купца и почиње престанком уговора о снабдевању са ранијим снабдевачем.

УСЛОВИ РЕЗЕРВНОГ СНАБДЕВАЊА

Цена резервног снабдевања, прихваћена од стране Владе РС, износи  59,90 EUR/МWh, представља јединствени  износ у EUR/MWh за наведени период и обухвата цену електричне енергије и трошкове балансирања система. Поред цене резервног снабдевања, по уговору о резервном снабдевању, крајњи купац је обавезан да плати и трошкове приступа систему, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и порез на додату вредност (ПДВ). Рeзeрвнo снaбдeвaњe мoжe трajaти нajдужe 60 дaнa.

Резервно снабдевање може непрекидно трајати најдуже 60 дана.

Резервни снабдевач снабдева крајњег купца по уговору о потпуном снабдевању и дужан је да уговор достави, у писменој форми, крајњем купцу у року од осам дана од дана почетка резервног снабдевања.

Ако крајњи купац не закључи уговор о резервном снабдевању у року од осам дана од дана пријема уговора, оператор система је дужан да му, на захтев резервног снабдевача, обустави испоруку електричне енергије, а крајњи купац је дужан да плати преузету електричну енергију.

Ако крајњи купац по истеку резервног снабдевања није нашао новог снабдевача, оператор система је дужан да му обустави испоруку електричне енергије.

Поступак и услови преласка на резервно снабдевање прописани су Правилима о промени снабдевача („Службени гласник РС", бр. 93/12) -   Поступак промене снабдевача у случајевима преласка на резервно снабдевање

Поступак и услови преласка са резервног снабдевања на комерцијално снабдевање прописани су Правилима о промени снабдевача („Службени гласник РС", бр. 93/12) - Поступак промене снабдевача на захтев купца

ОБАВЕШТЕЊЕ


  • ​Крајњи купци које је  до 31.12.2014.године  снабдевало „ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд

 

Сагласно Закону о енергетици,  „ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд  је крајњим купцима који имају право резервно снабдевање од 01.01.2015.године доставило   уговору о потпуном резервном снабдевању, у писменој форми.

 

Обавештавамо Вас, да уколико сте добили ове уговоре о потпуном резервном снабдевању, али сте у међувремену закључили  комерцијалне уговоре о потпуном снабдевању за период испоруке од 01.01.2015.године, није потребно  да закључујемо  уговоре о потпуном резервном снабдевању.

 

  • ​Крајњи купци које  су  до 31.12.2014.године  снабдевали други снабдевачи

 

 

Сагласно Закону о енергетици  ранији снабдевач је дужан да о дану престанка уговора  о потпуном комерцијалном снабдевању благовремено обавести оператора дистрибутивног система.

 

ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд   ће по добијању обавештења од оператора дистрибутивног система да  је са ранијим снабдевачем престао уговора  о потпуном комерцијалном снабдевању, доставити Крајњем купцу уговору о потпуном резервном снабдевању, у писменој форми. ​
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све потребне информације и инструкције о резервном снабдевању могу се добити путем електронске поште rezervno.snabdevanje@eps-snabdevanje.rs

Напомињемо да је цена резервног снабдевања већа у односу на цену комерцијалног снабдевња, па је у интересу купаца да што пре изаберу свог Снабдевача. За све информације о комерцијалном снабдевању „ЕПС Снабдевања" можете се обратити на: komercijalno.snabdevanje@eps-snabdevanje.rs