Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
2.4.2014.
Нови изглед рачуна у априлу

Прегледнији обрачун електричне енергије утрошене у марту

​ 

​Објашњење рачуна можете погледати овде

(Београд, 2. април 2014. године) Током априла купци електричне енергије добиће рачун за мартовску потрошњу са новим изгледом. Привредно друштво „ЕПС Снабдевање" израдило је рачун са новим изгледом у сарадњи са Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине и Агенцијом за енергетику.
Нови изглед рачуна купцима омогућава да на првој страни одмах добију информацију o износу свог задужења за електричну енергију и РТВ претплату, као и да провере да ли имају дуг или преплату. Једна од новина је графички приказ месечне потрошње у последњих годину дана, уз поређење са потрошњом у истом месецу претходне године и са просечном потрошњом домаћинства у Србији у том месецу прошле године.
На првој страни су и обавештења о износу попуста од пет одсто које ће купац остварити у наредном рачуну ако измири рачун до 25. у месецу, о висини тренутно важеће каматне стопе уколико се евентуални дуг не измири, као и адреса где купац може да уложи приговор на обрачун и број телефона за информације. 
На полеђини рачуна приказан је детаљнији обрачун, где купци могу да виде колико су у киловат-сатима потрошили у вишој и нижој тарифи, колико то кошта, као и колики је процентуални однос тарифа. У табелама су приказани фиксни трошкови, као и  промењиви трошкови потрошње обрачунати по зонама и тарифама. Новина је информација о оствареној просечној цени електричне енергије у динарима по kWh.
У наставку су износи попуста од пет одсто за редовно плаћање претходног рачуна, накнаде за повлашћене произвођаче из обновљивих извора енергије, умањења за енергетски заштићене купце и ПДВ. Посебан део рачуна је обрачун за РТВ претплату који је предвиђен Законом о радиодифузији.
На јасан и прецизан начин приказане су и све финансијске промене, односно задужења и уплате, како за електричну енергију, тако и за РТВ претплату.
Рачун је израђен у складу са Законом о енергетици, Законом о ефикасном коришћењу енергије, Законом о порезу на додату вредност, Законом о затезној камати, Законом о заштити потрошача, Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, Уредбом о начину обрачуна и расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије за јавно снабдевање, Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и у складу са Одлуком о цени електричне енергије за јавно снабдевање

Послови односа с јавношћу ЈП ЕПС